Foredrag i Aarhuskredsen i foråret 2018

Det er os en fornøjelse på vegne af bestyrelsen for Studenterkredsen i Aarhus hermed at kunne præsentere forårssemestrets foredragsrække:

22. februar: Karl Marx som konservatismens forudsætning – et foredrag om Adorno og kritisk teori
v. Thue Kjærhus, forstander på Rønshoved Højskole
Mødelokale 2, Studenterhus Aarhus

Kritisk teori er en reception, som baserer sig på en særlig måde at læse Karl Marx på. Den er på samme tid jødisk, marxistisk og præget af tysk idealisme i sit udtryk. Man kan læse kritisk teori ud fra både et konservativt og et socialistisk udgangspunkt. Abonnerer man derimod på en liberal samfundstænkning, vil kritisk teori nok byde én imod.

Marx’ vareækvivalensbegreb danner forudsætningen for civilisationskritikken i kritisk teori. Centralt i denne kritik er postulatet om, at det almene udraderer det særegne, hvilket muliggør dæmonien, antisemitismen og dannelsestabet.

Foredraget vil tage sit udgangspunkt i Adornos hovedværker ‘Dialektik der Aufklärung’, ‘Minima Moralia’ og grundlagstænkningen hos Marx.

8. marts: Før syndfloden – sidste tider og den kristne modernisme hos Bob Dylan
v. Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus
Mogens Zieler-Stuen, Studenterhus Aarhus

Dylan modtog i 2016 Nobelprisen i litteratur. I Danmark er det stadig meget almindeligt at betegne Dylan som en venstreorienteret protestsanger. Det er der ikke belæg for. Derimod står kristendommen helt centralt i hans sangskrivning.

Kristendom kommer på mangfoldige måder til udtryk i Bob Dylans univers – vel at mærke ikke kun i den periode omkring 1980, hvor han trådte frem som erklæret kristen. Det religiøse danner ikke bare grundlag for Dylans produktion lige fra debuten i 1962 til i dag, men udgør kernen i mange af hans sange. Igennem et meget stort antal citater fra og henvisninger til Bibelen går som en af de røde tråde i Dylans sange temaet syndflod og dommedag – hvilket anvendes til en kritik af den sekulære modernitet. Men denne kritik formuleres i et modernistisk billedsprog, således at man kan betegne Dylan som en kristen modernist. I løbet af foredraget vil nogle af Bob Dylans sange blive spillet

22. marts: Islam og fortolkning i en samtidig kontekst
v. Jørgen Bæk Simonsen, dr.phil., lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Mogens Zieler-Stuen, Studenterhus Aarhus

I foredraget bliver der givet eksempler på, hvorledes muslimske lærde i det 21. årh. inddrager nye metoder til studiet af Koranen og på den måde bidrager til nye fortolkninger af åbenbaringen

5. april: Relativitetsteori og jordkloden
v. Ulrik Ingerslev Uggerhøj, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Mogens Zieler-Stuen, Studenterhus Aarhus

Einsteins relativitetsteori har ry for at være utilgængelig, men faktisk kan man indse mange af dens konsekvenser gennem forholdsvist simple betragtninger baseret på, at lysets hastighed er konstant, dvs. uafhængig af kilden og modtagerens indbyrdes bevægelse. Jeg fortæller om nogle af de relevante konsekvenser med vægt på fænomener, der har noget med jordkloden og tidens gang at gøre. F.eks. ser vi på tyngdens påvirkning af tidens gang, der indvirker på bl.a. GPS-systemet og det pudsige faktum, at Jordklodens centrum er et par år yngre end overfladen

26. april: Bogtrykkerkunstens betydning for det danske sprog
v. Marita Akhøj Nielsen, dr.phil., ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Mødelokale 2, Studenterhus Aarhus

Bogtrykkerkunsten gav mulighed for at fremstille mange helt ens eksemplarer af en tekst eller et billede på kort tid og til en billig pris. Den nye teknologi revolutionerede kommunikationen i det senmiddelalderlige Europa og satte afgørende præg på den sociale, økonomiske og kulturelle udvikling. For det danske sprogs historie blev især muligheden for standardisering vigtig. I senmiddelalderen var skriftsproget ligesom talesproget præget af meget stor variation, men i løbet af et par generationer blev der udformet en fælles skriftsprogsnorm, som kom til at præge dansk helt til i dag. Den vigtigste person i den proces var Christiern Pedersen. Han er den, der – lidt flot sagt – har betydet mest for det danske sprog

Om Kredsen
Et semestermedlemskab af Kredsen koster 50 kr. og giver adgang til alle semestrets foredrag. Uden medlemskab koster et foredrag 25 kr. Foredragene begynder kl. 19.30. En aften i Kredsen byder foruden selve foredraget altid på højskolesang, frisindet diskussion og kolde øl. Vel mødt!

En teologs syn på islam

Stud.theol. Mathias Harding har sendt os denne skrivelse om hans arbejde med teologen og islamologen Frants Buhl

”Tillige er det en naturlig Følge af Muhammeds Opfattelse af Gud som den uendelig ophøjede og strengt dømmende, hvis Vilje er at fylde Helvede med Mennesker og Ginner [ånder, MH], at Frygten maa spille en stor Rolle som Motiv for Menneskene
(s.146 i Frants Buhl: Muhammeds religiøse forkyndelse efter Quranen, 1924)

Følgende passus hidrører fra det 20. århundredes største Muhammed- og Koranekspert i Danmark: dr.theol. og dr.phil. i semitisk filologi Frants Buhl(1850-1932). Mit kendskab til Buhl var oprindeligt såre spinkelt fra min bacheloruddannelses forløb. Ganske vist var han den første danske teolog, der introducerede og anvendte den historisk-kritiske metode indenfor den gammeltestamentlige eksegese (tekstfortolkning) her til lands, men mere om ham stod der ikke i lærebøgerne på teologistudiet. Desuagtet bliver han – blandt flere eksegeter af i dag – også husket for sine fremstillinger og tolkninger af Muhammedskikkelsen(sira,hadith) og af Koranens suraer i henholdsvis Muhammeds liv(1903) og Muhammeds religiøse forkyndelse efter Quranen(1924).

Buhls beskæftigelse med islams kernetekster kan for nogen i dag forekomme afvigende forstået på den måde, at dels er islam i dag et område indenfor religionsvidenskaben, dels bør en teolog besinde sig på sit gebet: kristendommen. Men sådan har det bestemt ikke altid været – Frants Buhl er bare én af de utallige teologer (inklusiv Martin Luther), der gennem tiden har vist interesse for islam. Ikke blot Det Gamle Testamente optog Buhl, men i ligeså høj grad Koranen og traditionerne om Muhammeds forkyndelse og liv. Interessen for islam var der på trods af, at der på Buhls egen tid stort set ingen muslimer var i Danmark. Der var en lille minoritet af ”fremmede” i form af Mosaisk Trossamfund og godkendte kirkesamfund, men intet Islamisk Trossamfund. Gik man i Tivoli eller Zoologisk Have kunne man se udstillinger af ”de vilde” negre eller asiater. Buhl var med sine islamarbejder på flere måder både forud for sin egen tid og egentlig også for vor tid – en tid, hvor diskussionen om islam(ismen)s dominans blandt muslimer og ikke-muslimer i Vesten er nødvendig, men ikke rar. Heldige Buhl havde jeg nær sagt – ingen hykleriske og uærlige politisk korrekte kredse til at bortforklare og nedtone kritikken af islams skyggesider herunder islamismen. Efter Ahmed Akkaris rosværdige personlige opgør med islamismen, er det blevet klart for de fleste (måske med undtagelse af Dagbladet Politiken) at islamismen spøger overalt, navnlig hos toneangivende danske imamer og islamapologeter (Sherin Khankan, Abdul Wahid Pedersen, Zubair Butt Hussain med flere). En reflekteret dansk islamkritik er derfor i høj grad både ønskelig og nødvendig. Buhls islamarbejder kan i den forbindelse læses som en historisk-kritisk og teologisk funderet islamkritik. I et sent afsnit i Muhammedbiografien Muhammeds liv (1903) forekommer begrebsparret Den kristen-jødiske Sekt og Den selvstændige Religion(islam). Begreberne dækker – ifølge min tolkning – over Buhls samlede fremstilling og vurdering af Muhammeds a-politiske kristen-jødisk inspirerede åbenbaringer i Mekka og de politiske voldsprægede åbenbaringer i Medīna. Hos begrebshistorikeren Reinhart Koselleck(1923-2006) arbejdes der med begrebspar: begreb versus asymmetrisk (ulige) modbegreb. Appliceres denne metode på ovennævnte begrebspar, giver det god mening at tildele Den kristen-jødisk Sekt begrebstitlen, mens Den selvstændige Religion (islam) tildeles titlen som det asymmetriske modbegreb. Den selvstændige Religion er asymmetrisk (ulige) i forhold til begrebet både på det teologiske og etiske felt. Sektens gudsbillede og ydmyghed i verdslige anliggender i Mekka blev erstattet af religionen islams politiske voldsudøvelse i Medīna. Dermed både videreudviklede og fastlåste Buhl Vestens syn på islam. Videreudviklingen skete i kraft af det positive syn på Muhammeds Kristen-jødiske Sekt i Mekka, mens fastlåsningen skete i kraft af det, man kunne kalde en begrebsparindsnævring.

Trods den korte gennemgang håber jeg alligevel, at læserne vil fatte interesse for Buhl og hans islamsyn. Jeg mener personligt, at der er masser at finde for de teologer, der for en tid vil undfly den politiske korrekthed, der desværre hjemsøger store dele af teologistudiet når talen falder på islam.